De eisen aan jouw bouwtekening

De gemeente stelt verschillende eisen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dit gaat verder dan enkel de bouwtekening. Soms is het ook nodig om een constructieberekening of een foto aan te leveren. Hieronder vind je een deel van de eisen die gelden voor de bijlagen van een omgevingsvergunning.

Let op:

Wanneer je door Bouwkenners je vergunningstekening laat maken, dan zorgen wij dat alle documenten compleet zijn, en dat ze voldoen aan alle huidige eisen.

De onderstaande tekst is overgenomen van het Omgevingsloket. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, en Bouwkenners aanvaardt hier geen eventuele aansprakelijkheid voor.

Help met mijn bouwtekening
Willem Rooijakkers
Willem RooijakkersConstructeur
Willem en de andere bouwkenners helpen je graag met het maken van een geschikte bouwtekening.

Dit zijn de belangrijkste eisen aan alle bijlagen bij een omgevingsvergunning:

Welstand
Voor de toets aan de redelijke eisen van welstand moet u gegevens toevoegen over het aanzicht van het bouwwerk, de belendende bebouwing, kleuren en materialen.
De volgende gegevens moeten worden aangeleverd voor de toetsing aan de redelijke eisen van welstand:

 • Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief (eventueel) de gevels van belendende bebouwing, waaruit
  blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past
 • Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk
 • Kleurenfoto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
 • Opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de kleur daarvan (uitwendige scheidingsconstructie). In ieder geval moet het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten en boeidelen en de dakbedekking worden opgegeven

Geveltekeningen hebben maximaal de volgende schaal:

 • Voor bouwwerken kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte: 1:100
 • Voor bouwwerken 10.000 m2 of groter bruto vloeroppervlakte: 1:200

Detailtekeningen hebben de volgende schaal:

 • 1:5
 • 1:10
 • 1:20

Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegevens later mogen worden aangeleverd.

Verder lezen, of zullen wij je helpen?

Help mij

Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken
Voor de toets aan het bestemmingsplan, de beheersverordening en/of de bouwverordening moet u gegevens toevoegen over:

 • Huidig en toekomstig gebruik
 • Inhoud en oppervlakte
 • Situering van het bouwwerk
 • De hoogte
 • Aantal bouwlagen

De volgende gegevens moeten worden toegevoegd voor de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

 • Beoogde en huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk waarop de
  aanvraag betrekking heeft
 • Situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop
  de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein wordt ontsloten, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk
 • Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen
  Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegevens later mogen worden aangeleverd.

Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening
Voor de toets aan het bestemmingsplan, de beheersverordening en/of de bouwverordening moet u gegevens toevoegen over:

 • Huidig en toekomstig gebruik
 • Inhoud en oppervlakte
 • Situering van het bouwwerk
 • De hoogte
 • Aantal bouwlagen
 • Parkeervoorzieningen
 • Bodemverontreiniging

Indien van toepassing moet u ook een rapport archeologische waarde van het te verstoren terrein toevoegen, indien dit is voorgeschreven in het bestemmingsplan.

De volgende gegevens moeten worden toegevoegd voor de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

 • Beoogde en huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk waarop de¬†aanvraag betrekking heeft
 • Situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop
  de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein wordt ontsloten, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk
 • Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen
 • Inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein
 • Overige gegevens en bescheiden die samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een
  bestemmingsplan, beheersverordening dan wel een besluit als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid,
  van de Wet ruimtelijke ordening
 • Het rapport archeologische waarde van het te verstoren terrein is vereist indien dit is voorgeschreven in het
  bestemmingsplan. In het rapport moet de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld

Voor de toetsing aan de voorschriften van de bouwverordening moet een onderzoeksrapport over verontreiniging van de bodem worden toegevoegd. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegevens later mogen worden aangeleverd.

Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken
Voor de toets aan het bestemmingsplan, de beheersverordening en/of de bouwverordening moet u gegevens toevoegen over:

 • Huidig en toekomstig gebruik
 • Inhoud en oppervlakte
 • Situering van het bouwwerk
 • De hoogte
 • Aantal bouwlagen
 • Parkeervoorzieningen
 • Bodemverontreiniging

Indien relevant moet u ook gegevens toevoegen voor de Agrarische Adviescommissie en over de archeologische waarde en het exploitatieplan.

De volgende gegevens moeten worden toegevoegd voor de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

 • Beoogde en huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk waarop de
  aanvraag betrekking heeft
 • Situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop
  de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein wordt ontsloten, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk
 • Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen
 • Inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein
 • Gegevens en bescheiden die samenhangen met een uit te brengen advies van de Agrarische Adviescommissie in
  geval van een aanvraag voor een bouwactiviteit in een gebied met een agrarische bestemming
 • Overige gegevens en bescheiden die samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een
  bestemmingsplan, beheersverordening dan wel een besluit als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid,
  van de Wet ruimtelijke ordening
 • Indien dat is voorgeschreven in het bestemmingsplan: een rapport waarin de archeologische waarde van het
  terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld
 • Gegevens en bescheiden die samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een exploitatieplan

Voor de toetsing aan de voorschriften van de bouwverordening moet een onderzoeksrapport over verontreiniging van de bodem worden toegevoegd. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegevens later mogen worden aangeleverd.

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen met een bouwtekening?

Informeer mij
Recente reacties:
datum:
reactie:
Handig overzicht, komt toch meer bij kijken dan ik dacht!
41star1star1star1stargray